Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

 

Artikel 1. Preambule – definities

1.1 De term(en):

- “algemene voorwaarden”: de hieronder uiteengezette voorwaarden,

- “site” betekent de website die toegankelijk is op het adres www.durance.be,

- “product(en)” betekent het/de product(en) dat/die via de site wordt/worden verkocht.

- “verkoper” betekent OTTO ROELOFS SPRL.

- “gebruiker” verwijst naar de persoon die de site raadpleegt en een aankoop doet.

- Met “partijen” wordt gezamenlijk de gebruiker en de verkoper bedoeld.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten die op de site worden gemaakt.

1.3 Door een bestelling op de site te plaatsen, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden als zijnde van toepassing op zijn bestelling.

1.4 De gebruiker die een product op de site wil kopen, verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. Elke persoon die arbeidsongeschikt is in de zin van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan op geen enkele manier aankopen doen op de site, of moet dit doen via en onder de verantwoordelijkheid van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger is verplicht deze algemene voorwaarden te respecteren.

1.5 Indien een situatie niet door deze algemene voorwaarden wordt geregeld, zou het passend zijn te verwijzen naar de praktijken die in België van kracht zijn in de sector van de verkoop op afstand.

Artikel 2. Beschrijving en beschikbaarheid van producten

2.1 De producten die te koop worden aangeboden, zijn de producten die op de site verschijnen, met een beschrijving van hun essentiële kenmerken, op de dag en op het precieze moment waarop de gebruiker de site raadpleegt, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

2.2 De verkoper gebruikt alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van producten in realtime op de site weer te geven. Deze laatste kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een product niet langer beschikbaar zou zijn om de door de gebruiker gevalideerde bestelling uit te voeren.

2.3 In geval van onbeschikbaarheid van een van de bestelde producten, wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht en heeft hij de mogelijkheid zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. In dit tweede scenario krijgt hij het bedrag van zijn bestelling terugbetaald als hij al betaald heeft.

2.4 Foto's, teksten en andere beschrijvende elementen ter illustratie van de producten vallen niet onder de contractuele reikwijdte. Mochten deze foto's en/of teksten onjuist zijn, dan kan de verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Deze laatste verbindt zich ertoe om eventuele fouten of weglatingen die op de site voorkomen zo snel mogelijk te corrigeren, nadat hij ervan op de hoogte werd gesteld.

Artikel 3. Koopprijs en bezorgkosten

3.1 Aankoopprijs van het product

3.1.1 De prijs van elk product (hierna “aankoopprijs”) wordt op de site aangegeven in euro’s en inclusief BTW. Deze prijs omvat niet de leveringskosten, eveneens ten laste van de gebruiker, noch de aftrek van enige korting of voucher die op persoonlijke basis aan de gebruiker wordt toegekend.

3.1.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De producten worden gefactureerd tegen de aankoopprijs die geldt op het moment van validatie van de bestelling van de gebruiker, onder voorbehoud van beschikbaarheid (zie Art. 2).

3.2 Bezorgkosten

3.2.1. Bij bestelling verbindt de gebruiker zich ertoe om, naast de aankoopprijs van de bestelde producten, de leveringskosten (hierna de “kosten”) van genoemde producten te betalen. Deze kosten variëren afhankelijk van het type en de hoeveelheid bestelde producten en de bestemming en zijn inclusief BTW.

3.2.2. De gebruiker kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door op het "winkelwagentje" te klikken, waar een berekening wordt weergegeven van het totale bedrag van de kosten van de bestelling, overeenkomend met de aankoopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten op elk moment te wijzigen. De kosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de bestelling door de gebruiker wordt gevalideerd, onder voorbehoud van beschikbaarheid (zie Art. 2).

3.2.3. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald indien de gebruiker de bestelling geheel of gedeeltelijk retourneert onder zijn herroepingsrecht, conform artikel 7.

Artikel 4. Bestelvoorwaarden

4.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het doorgeven van onjuiste informatie die door de gebruiker is verstrekt bij het bestellen.

4.2 De gebruiker valideert, door op de knop "Bestelling valideren" te klikken, definitief zijn bestelling en verbindt zich ertoe het volledige verschuldigde totaalbedrag te betalen, d.w.z. de aankoopprijs, vermeerderd met de kosten en verminderd met vouchers.

4.3 In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 tot vaststelling van bepaalde regels met betrekking tot elektronische handtekeningen en certificeringsdiensten, wordt eraan herinnerd dat de validatie van de aankooporder een elektronische handtekening vormt die tussen de partijen dezelfde waarde heeft als een handgeschreven handtekening en vormt het bewijs van het geheel van de bestelling en de betaalbaarheid van de ter uitvoering daarvan verschuldigde bedragen.

4.4 De verkoper bevestigt elke bestelling door binnen 24 werkuren (maandag tot en met vrijdag) na de bestelling een e-mail naar de gebruiker te sturen, naar het adres dat de gebruiker tijdens zijn aansluiting heeft opgegeven (hierna "orderbevestiging"). Deze orderbevestiging vermeldt met name de datum van de bestelling, het bestelde product, de aankoopprijs ervan verhoogd met de kosten, evenals het adres en de leveringsmethoden.

4.5. Geautomatiseerde gegevens, bewaard in de computersystemen van de verkoper en zijn partners onder redelijke veiligheidsomstandigheden, zullen worden beschouwd als geldig bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

4.6 De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van:

- bestaand geschil met de gebruiker,

- gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een eerdere bestelling,

- weigering van betalingsautorisatie door bankorganisaties.

In dit geval kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

4.7 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen om andere dan de hierboven genoemde redenen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de bestelling te verbinden.

In dit geval zal de verkoper de gebruiker binnen 30 dagen na de validatie van zijn bestelling per e-mail op de hoogte stellen.

4.8 Na levering van het/de product(en) kan de gebruiker de bestelling niet meer annuleren, maar kan hij wel gebruik maken van zijn herroepingsrecht, onder de voorwaarden beschreven in artikel 7.

Artikel 5 Betalingsvoorwaarden

5.1 Betaling van aankopen geschiedt per creditcard zoals Visa of Mastercard, door Mister Cash. Bij betaling met een creditcard geeft de gebruiker bij het valideren van de bestelling de naam op die op zijn creditcard of bankkaart staat, het kaartnummer, de vervaldatum en het controlenummer. Bepaalde uitgevende bankorganisaties kunnen om een ​​aanvullende handtekening van het type Digipass vragen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie door de uitgevende bankorganisatie. Als de betaling wordt bevestigd, vindt de afschrijving plaats volgens de voorwaarden die zijn overeengekomen met de bankorganisatie die de kaart uitgeeft.

5.2 Het bestelde product(en) blijft eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de aankoopprijs en kosten aangegeven bij de bestelling.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering vindt plaats door de verkoper in België en Luxemburg.

6.2 De bestelling wordt afgeleverd op het door de gebruiker aangegeven huis of adres. Bestellingen worden afgehandeld door Bpost.

6.3 De aangegeven levertijd is uitsluitend ter informatie. Het niet respecteren ervan zal voor de gebruiker geen recht op schadevergoeding doen ontstaan.

6.5 De ​​overdracht van risico's op de gebruiker vindt plaats op het moment dat de bestelde producten ter beschikking worden gesteld aan de vervoerder. De verkoper maakt geen gebruik van verzendbewijzen of controlesystemen voor het volgen van de post.

6.6 Het is aan de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en eventuele voorbehoud en klachten te formuleren die gegrond lijken, of zelfs om het pakket te weigeren, als het waarschijnlijk geopend is of als het duidelijke tekenen van bederf vertoont. Bedoelde bedenkingen en klachten met betrekking tot de levering van de producten moeten binnen de drie werkdagen na de levering van het/de product(en) rechtstreeks aan de verkoper worden verzonden, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Artikel 7. Herroepingsrecht en retourvoorwaarden

7.1 Indien het/de op de site gekochte product(en) de gebruiker niet bevalt, beschikt de gebruiker over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, gerekend vanaf de dag na de dag van levering – het poststempel of de stempel van de bezorger als bewijs – om af te zien van uw aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen, in overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de informatie en bescherming van de consument. Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper op de hoogte stellen van zijn voornemen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: alexis@roelofs.be.

Als deze termijn niet wordt gerespecteerd, verliest de gebruiker zijn herroepingsrecht en moet hij zijn bestelling betalen.

7.2 De terugzending naar de verkoper vindt plaats op het volgende adres, tenzij anders aangegeven aan de gebruiker, met behulp van een transportmiddel naar keuze van de koper, die het bewijs van verzending moet bewaren.

Otto Reolofs SPRL

Place des Maieurs 4, bus 23

1150 Brussel

België

7.3 De kosten en risico's verbonden aan het retourneren zijn voor rekening van de gebruiker.

7.4 Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht en de producten binnen 15 dagen na de orderbevestiging en volgens de in de voorgaande leden overeengekomen voorwaarden retourneert, verplicht de verkoper zich ertoe de aankoopprijs aan de gebruiker terug te betalen, op voorwaarde dat deze reeds betaald is. uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het/de product(en) door de verkoper.

7.5 Voorbereidings- en leveringskosten blijven verschuldigd, ook in geval van retournering en/of ruiling van het bestelde product(en).

7.6 In geval van terugbetaling van geretourneerde producten zal de verkoper de creditcard waarmee de producten zijn betaald crediteren met een bedrag gelijk aan de aankoopprijs ervan, verminderd met de bezorgkosten, evenals het bedrag van de voucher(s) of kortingen gegeven tijdens de bestelling. De terugbetaling aan de gebruiker vindt plaats volgens de voorwaarden die met ADYEN zijn overeengekomen.

7.7 De gebruiker kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht en/of omruiling indien het geleverde product/de geleverde producten duidelijk duurzaam gebruikt zijn (meer dan minuten), beschadigd zijn of ontbrekende onderdelen hebben.

7.8 De product(en) moeten correct beschermd, in de originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd, beschadigd of bevuild door de klant) worden teruggestuurd naar het hierboven aangegeven adres, vergezeld van een kopie van de orderbevestiging. Anders kunnen ze niet worden geretourneerd of geruild.

7.9 Het/de product(en) waarvan geen enkel bijgevoegd element het mogelijk maakt de afzender te identificeren (retournummer, ordernummer, achternaam, voornaam, adres) kunnen niet worden geretourneerd of geruild. De geretourneerde producten die niet door de verkoper kunnen worden teruggenomen, worden bij de verkoper aan de gebruiker ter beschikking gesteld. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor het betalen van de prijs. In geval van abnormale of onrechtmatige retourzendingen behoudt de verkoper zich het recht voor om een ​​volgende bestelling te weigeren.

Artikel 8 Wettelijke garantie

8.1 De gebruiker profiteert van de wettelijke garantie van de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van de levering van zijn product(en), als hij er niet van op de hoogte was of niet mocht weten op het moment dat het contract wordt gesloten. In dit geval kan de gebruiker binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van soortgelijke producten, gratis vervanging van het/de betreffende product(en) aanvragen.

8.2 De gebruiker kan echter geen ontbinding van het contract eisen in geval van een klein gebrek aan overeenstemming. Indien van toepassing wordt tevens rekening gehouden met slijtage als gevolg van het gebruik van het/de product(en) door de gebruiker sinds de levering.

8.3 De garantie is niet van toepassing:

- normale slijtage van het product,

-op gebreken en schade veroorzaakt door de schuld van de gebruiker.

Artikel 9 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

9.1 De informatie die wordt gevraagd bij aankoop op de site is noodzakelijk en verplicht. Deze informatie kan door de verkoper worden gebruikt om de levering van de aangeboden diensten te garanderen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

9.2 Durance is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die op de site worden verzameld. Het verplichte/facultatieve karakter van de gegevens wordt bij de verzameling aan de koper meegedeeld. Als u informatie die als verplicht is gemarkeerd, niet doorgeeft, kan de order niet worden uitgevoerd.

9.3 Durance verbindt zich ertoe de op de site verzamelde persoonlijke gegevens niet aan derden bekend te maken. Ze zullen door haar interne diensten uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van bestellingen, die niettemin aan onderaannemers kunnen worden gedelegeerd, of met als doel de communicatie te versterken en te personaliseren, met name via nieuwsbrieven/e-mails en in het kader van de personalisatie van de site volgens de voorkeuren waargenomen door gebruikers die toestemming hebben gegeven om zich te registreren voor de nieuwsbriefdienst.

9.4 Deze gegevens worden bewaard tot het verzoek tot uitschrijving. Eenmaal uitgeschreven, worden alle gegevens die de identificatie van de koper mogelijk zouden kunnen maken, verwijderd om zijn recht om vergeten te worden te respecteren.

9.5 Het beheer van deze informatie valt onder de verantwoordelijkheid van Durance, die de koper verzekert van het verzamelen... en verwerken van persoonlijke informatie met respect voor het privéleven in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van het privéleven. betreffende de verwerking van persoonsgegevens en Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van gegevens (hierna AVG).

9.6 Conform artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en artikel 15 van de AVG, behoudt de koper een recht op inzage op de aan Durance meegedeelde gegevens en kan te allen tijde wijzigingen en rectificaties aanbrengen als deze onjuist zijn, in overeenstemming met artikel 16 van de AVG.

9.7 De koper heeft tevens recht op verwijdering van zijn persoonsgegevens (artikel 17 AVG) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan (artikel 15 AVG)

9.8 Durances onthoudt zich daarom van het verkopen, op de markt brengen of verhuren van informatie over zijn gebruikers aan derden. In geval van overdracht of gebruik door derden van persoonsgegevens, verbindt de verkoper zich ertoe de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen, zodat hij zijn recht van verzet kan uitoefenen.

Durance kan echter worden verplicht om persoonlijke gegevens vrij te geven wanneer dit noodzakelijk is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die waarschijnlijk (al dan niet opzettelijk) schade of inbreuk zal veroorzaken op de rechten of eigendommen van Durance of aan enige andere persoon die het risico loopt te worden vervolgd. schade lijden die door dergelijke activiteiten wordt veroorzaakt.

9.9 Dit artikel kan de overdracht of overdracht van activiteiten aan een derde echter niet in de weg staan.

9.10 Durance verbindt zich ertoe alle noodzakelijke middelen in te zetten... om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens zo goed mogelijk te garanderen.

Indien Durance, ondanks al haar inspanningen, het slachtoffer wordt van een computerinbraak, waarbij de gegevens van haar kopers vrijkomen, verbindt Durance zich ertoe de informatie rechtstreeks aan de betrokken kopers door te geven. Durance kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een Lid zou kunnen lijden.

9.11 De host van Durance, Shopify, streeft ernaar alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de AVG.

9.12 Durance maakt gebruik van cookies. De cookie is een computerbestand dat op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Het doel ervan is om een ​​eerder bezoek van de gebruiker aan de site te signaleren. Cookies worden door Durance onder meer gebruikt met als doel de aan de gebruiker aangeboden dienst te personaliseren. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn internetbrowser te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem door de verkoper wordt geleverd, te personaliseren.

9.13 Bepaalde pagina's van de site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "webbakens" bevatten, waarmee het aantal bezoekers van genoemde pagina's kan worden geteld. Deze webbakens kunnen bij bepaalde partners van de verkoper worden gebruikt, met name om de effectiviteit van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De informatie die via deze tags wordt verkregen, maakt het eenvoudigweg mogelijk om statistieken te verzamelen over het gebruik van bepaalde pagina's van de site, om de gebruikers van de site beter van dienst te kunnen zijn.

Artikel 10 Communicatie per e-mail en post

10.1 De gebruiker stemt ermee in dat Durance hem e-mail en post stuurt, met name voor reclame-, informatieve en andere doeleinden.

10.2 Indien de gebruiker geen e-mail en post van Durance (meer) wenst te ontvangen, kan hij een e-mail sturen naar de verkoper op het volgende adres: “alexis@roelofs.be”.

Artikel 11 Verantwoordelijkheid van de Verkoper

11.1 De verkoper gaat uitsluitend middelenverbintenissen aan, voor alle stadia van toegang tot de site, het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten.

11.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van de site, in het bijzonder een onderbreking van de dienstverlening, een inbraak van buitenaf, de aanwezigheid van computervirussen of enig ander ongemak.

11.3 In ieder geval kan de aansprakelijkheid van de verkoper onder deze algemene voorwaarden niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de bedragen die zijn betaald of betaalbaar zijn tijdens de transactie die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

12.1 Alle elementen van de site, zowel visueel als audio, inclusief de onderliggende technologie, zijn het exclusieve eigendom van Durance en/of Otto Roelofs.

12.2 De gebruiker die over een persoonlijke internetsite beschikt en een eenvoudige link rechtstreeks naar de site van de verkoper wil plaatsen, moet aan laatstgenoemde toestemming vragen. In dit geval is er geen sprake van een impliciete aansluitingsovereenkomst. Elke hyperlink naar de site en het gebruik van framing, inline of deeplinking zijn ten strengste verboden. In alle gevallen moet elke link, zelfs stilzwijgend toegestaan, op eenvoudig verzoek van de verkoper worden verwijderd.

Artikel 13 Geschillen

13.1 De contractuele relaties tussen partijen zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

13.2 In geval van een geschil zal, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, naar een minnelijke schikking worden gezocht. Bij ontstentenis van een minnelijke schikking zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd om van het geschil tussen partijen kennis te nemen.

Artikel 14 Nietigheid en strekking

14.1 Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig worden geacht of als zodanig worden verklaard bij toepassing van een wet, een verordening of naar aanleiding van een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, behouden de overige clausules al hun geldigheid, kracht en reikwijdte.

14.2 Deze algemene voorwaarden en het aan de gebruiker verzonden besteloverzicht vormen een contractueel geheel en vormen het geheel van de contractuele relaties tussen partijen.

Artikel 15 Wijziging

15.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie via de site aan gebruikers communiceren.

15.2 Alleen de voorwaarden die op de site zijn gepubliceerd op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd, zijn van toepassing. De gebruiker heeft de mogelijkheid om deze voorwaarden voor of tijdens de bestelling af te drukken.